Licht op zorg

Onafhankelijk, betrouwbaar en betrokken

Verdieping


Schrijven blijkt belangrijk hulpmiddel bij verwerking kanker


De training ‘Spirituele autobiografie’ van VUmc Cancer Center Amsterdam blijkt een belangrijk hulpmiddel voor ex-kankerpatiënten om het eigen leven in kaart te brengen en beter om te gaan met de ziekte.


Tijdens een groepstraining schrijven deelnemers hun levensverhaal en delen ze ervaringen en verhalen met elkaar. Dit blijkt cruciaal voor de verwerking. “De diagnose kanker en de veelal ingrijpende, intensieve medische behandelingen die mensen moeten ondergaan, confronteren hen met de grenzen van hun bestaan en de dood. Mensen met kanker ondervinden aan den lijve dat het leven niet maakbaar is en dat zij kwetsbaar en sterfelijk zijn,” vertelt onderzoeker Lenneke Post.
Mensen vinden over het algemeen wel een manier om de ziekte te verwerken. Zo’n twintig procent van de patiënten geeft echter aan dat ze met deze uitdaging worstelen, en een aantal van hen wil hierbij professionele hulp. Deze mensen ervaren door hun ziekte bijvoorbeeld eenzaamheid of


angst voor de dood. Of ze voelen zich machteloos en onzeker; of ze worden overvallen door wanhoop en een gevoel van zinloosheid. Maar er zijn ook mensen die de behoefte voelen om alles eens op een rijtje te zetten.


Grote levensvragen

Uit onderzoek blijkt dat het voor deze mensen helpt om op gestructureerde wijze het eigen leven in kaart te brengen. Mensen durven hierdoor weer te vertrouwen op hun (innerlijke) kracht, en op de zin van het leven. Schrijven blijkt hierbij een belangrijk hulpmiddel te zijn. “Mensen vinden het soms moeilijk om over grote levensvragen na te denken. Door over je eigen leven te schrijven, kun je je gedachten ordenen en het allemaal wat tastbaarder en inzichtelijker maken," zegt Post. 3 februari 2017Overbelasting mantelzorger van mensen met dementie neemt toe


De belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie is de afgelopen jaren toegenomen van tien naar zestien procent. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast. 


Dit blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg die Alzheimer Nederland samen met onderzoeksinstituut NIVEL heeft uitgevoerd.

 

Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 3400 mantelzorgers. Mantelzorgers die samenwonen met en zorgen voor een persoon met dementie voelen zich in 50 procent van de gevallen vaak tamelijk belast tot overbelast. Ruim één op de zes mantelzorgers voelt zich zelfs overbelast of zwaar belast.


In 2011 en 2013 was dit nog maar één op de tien. De ervaren belasting neemt toe naarmate men meer uren per dag voor de dierbare zorgt. Bijna vijftig procent van de mensen die samenwonen meldt een verstoorde nachtrust

 

Casemanager

Ondersteuning door een casemanager is volgens de mantelzorgers één van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning. Verder noemt men persoonlijke verzorging en verpleging, hulp in het huishouden en passende dagactiviteiten als noodzakelijke

voorwaarden om het thuis wonen goed vol te houden. Manager belangenbehartiging Alzheimer Nederland Julie Meerveld:  “Terwijl de urgentie toeneemt, zien wij dat het aanbod aan dagactiviteiten juist afneemt. Uit dit onderzoek blijkt hoe belangrijk deze uren ook voor de mantelzorger zijn om op adem te komen en overbelasting tegen te kunnen gaan”.


'Uitkomsten Monitor vormen de stem van de mantelzorger'


Steun uit omgeving

De helft van de mantelzorgers geeft aan dat de zorg vooral op hen neerkomt. Ook hebben vier op de tien

mantelzorgers minder contact met familie en vrienden sinds de naaste dementie heeft. 


Julie Meerveld: “De uitkomsten van deze Dementiemonitor vormen de stem van de mantelzorger. We brengen de uitkomsten in voor het plenair debat over de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017 dat volgende week plaatsvindt. Daarnaast zullen we de resultaten ook gebruiken voor het algemeen overleg Wet langdurige zorg op 24 november. Overigens zijn de meeste punten voor ons helaas niet nieuw, maar we zien wel dat de belasting toeneemt. En dat terwijl het aantal mensen met dementie groeit, en dus ook het aantal mantelzorgers. Het wordt tijd dat de handschoen wordt opgepakt.” 3 november 2016‘Werkgevers willen vooral weten waarmee zij rekening moeten houden’


“Bij sollicitanten met een beperking willen werkgevers vooral weten waarmee zij rekening moeten houden,” houdt participatieadviseur Karin van der Haar van ABN AMRO haar gehoor voor. Zij adviseert haar eigen organisatie en andere bedrijven over het in dienst nemen van werknemers met een beperking. Tijdens de beurs Support in de Jaarbeurs in Utrecht heeft zij vandaag een interactieve sessie gehouden over De ‘Soul’licitant. Wat wil de werkgever echt?


Tijdens de workshop geeft Karin van der Haar het publiek een aantal tips mee. In de zaal zit een groot aantal mensen die zelf een beperking hebben. “Wees tijdens het sollicitatie gesprek open en eerlijk, maar blijf niet te lang hangen in je verhaal. Breng vooral naar voren wat je dromen en ambities zijn, wat je kwaliteiten zijn en waarom jij de geschikte persoon bent voor de functie,” benadrukt zij telkens.

 

Positief

Zij vraagt aan het aandachtige publiek van de ervaringen zijn. Een jonge vrouw in een rolstoel geeft aan dat zij een aangeboren afwijking heeft en dat zij heeft meegemaakt dat zij van 32 sollicitanten één van de twee sollicitanten was die aan de kant werden geschoven. Een ander vraagt zich af of je echt wel open en eerlijk moet zijn.

“Ik ben een groot voorstander van openheid. De werkgever gaat anders zaken van je verwachten die je misschien niet kunt waarmaken,” zegt Karin van der Haar. Zelf mist ze door een ongeluk een arm en is zij in het verleden ook afgewezen.


“Of ik met één arm wel mappen kon sjouwen, vroegen ze op een administratiekantoor. Nou, ik kan toch in plaats van één keer ook twee keer lopen… Breng het positief, vertel kort je verhaal, zeg wat je wel of niet nodig hebt en schakel dan weer over op je kwaliteiten en talenten. Daar kom je immers voor op het sollicitatiegesprek.”

Onbeperkt aan de slag
ABN AMRO heeft vorig jaar in de eigen organisatie zeventig mensen met een beperking aangenomen. “Als we met een kandidaat aan de slag gaan, beginnen we met een functie van 24 uur. In overleg bouwen we dat dan langzaam uit. Soms schakelen we daarbij een jobcoach in. In het kader van het nieuwe werken is het soms ook mogelijk om één of twee dagen thuis te werken. Aan het slot van haar verhaal nodigt Karin van der Haar de deelnemers uit om op de beurs het platform Onbeperkt aan de slag te bezoeken. Door middel van dit platform weten werkgevers en werknemers met een beperking elkaar gemakkelijker te vinden.
26 mei 2016Ziekenhuisketen Santeon maakt zorgkosten per aandoening inzichtelijk


De zes ziekenhuizen die samen de ziekenhuisketen Santeon vormen, gaan inzichtelijk maken wat de behandeling van een aantal verschillende aandoeningen kost en wat dit oplevert voor de patiënt. Samen met zorgverzekeraar Menzis zijn zij gestart met het zogenoemde programma Value Based HealthCare, oftewel waardegedreven zorg.

 

De zes ziekenhuizen zijn Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, Catharina Ziekenhuis Eindhoven, Martini Ziekenhuis Groningen, Medisch Spectrum Twente Enschede, St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein en OLVG Amsterdam. Voor een aantal aandoeningen wordt op korte termijn inzichtelijk gemaakt wat de zorgkosten zijn en wat de verschillende behandelingen opleveren voor de patiënt. Het gaat daarbij om behandeling van borstkanker, prostaatkanker en heup-osteoartrose. Van vier veel voorkomende kankersoorten waren deze kosten al eerder inzichtelijk gemaakt. Andere aandoeningen volgen later. De kosten die per behandeling worden gemaakt, worden afgezet tegen de gezondheidswinst die wordt geboekt. Voor een patiënt telt immers alleen het effect dat een behandeling heeft op zijn of haar gezondheid en op de  kwaliteit van leven.


Indicatoren

Voor de genoemde aandoeningen wordt een scorecard samengesteld met indicatoren en de bijbehorende belangrijkste oorzaken van kosten. De internationale uitkomstenstandaarden van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) dienen als leidraad voor de uitkomstindicatoren. Ook patiëntenorganisaties zitten aan tafel om mee te praten over de selectie van indicatoren.


De samenwerking met de zorgverzekeraar ligt voor de hand met het oog op het beheersen van de kosten en voor het verkennen van nieuwe financieringsvormen van de zorg. Over een half jaar worden de eerste resultaten verwacht.
Nieuwe aanpak

“De laatste jaren wordt op allerlei manieren gewerkt aan het afremmen van de kostenstijging van de gezondheidszorg, terwijl de kwaliteit gelijk blijft of verbetert. Die combinatie vraagt om een nieuwe aanpak. Hiervoor heb je inzicht nodig in wat de zorg werkelijk oplevert voor patiënten en in de kosten die hiervoor gemaakt worden. Value Based HealthCare realiseert dit en vormt tevens een goede basis voor een andere manier van financieren, veel meer gericht op zorgkwaliteit en waarde voor patiënten,” aldus Bas Leerink, portefeuillehouder kwaliteit van Santeon en voorzitter raad van bestuur van Medisch Spectrum Twente.

 

Transparant

Pascale Voermans van Menzis: “Juist door die combinatie van kwaliteit en doelmatigheid stapt ook Menzis in. We willen de zorg transparant maken. Niet door te zeggen waar de zorg goed of slecht is, maar wel door de verschillen inzichtelijk te maken. Denk aan het percentage hersteloperaties of behoud of terugkeer van functies. Maar ook aan snelheid, doorlooptijd en bejegening. Zodat onze klanten vervolgens hun eigen afweging kunnen maken. Menzis participeert in het Santeon programma en investeert hiermee in het continu verbeteren van de zorg.” 6 april 2016‘Beter kijken naar alternatieven voor abortus’


Zestig procent van de Nederlandse bevolking vindt dat er bij een ongewenste zwangerschap nadrukkelijker moet worden gekeken naar de mogelijkheden van adoptie of plaatsing in een pleeggezin. Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO onder een steekproef van bijna duizend Nederlanders.

 

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders vinden dat er voor abortus in Nederland te weinig een alternatief wordt aangedragen. Meer dan de helft is van mening dat moet worden geregistreerd waarom tot een abortus wordt besloten. De motivatie om tot een abortus te besluiten, is voor de deelnemers aan het onderzoek

namelijk niet onbelangrijk. Als werk de redenen is om tot een abortus te besluiten, vindt 68 procent dat niet geoorloofd. Dat geldt ook voor het afronden van een opleiding of het ontbreken van een goede woning, zij het dat iets meer mensen daar begrip voor kunnen opbrengen. Nog altijd ruim zestig procent van de ondervraagden vindt dat echter niet geoorloofd.


Draagvlak

Het draagvlak voor abortus bij een baby met een lichamelijke of verstandelijke handicap daarentegen is wel groot. Als er bovendien sprake is van een kortere levensverwachting, is twee derde van de respondenten van mening dat abortus is toegestaan. Een abortus bij het syndroom van Down vindt iets minder dan de helft toegestaan. Maar liefst 81 procent van de bevolking vindt dat ongewenst zwangere vrouwen bij twijfel te allen tijde moeten worden doorverwezen voor advies, al dan niet bij een abortuskliniek. 4 maart 2016


Licht op zorg

Twaalf uur voldoende voor beslissing over inbewaringstelling’ 


Mede in het licht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens adviseren adjunct-hoogleraar prof. mr. dr. Brigit Toebes en universitair docent strafrecht mr. dr. Wiene van Hattum van de Rijksuniversiteit Groningen de minister van VWS om de termijn voor vrijheidsbeneming in afwachting van de beslissing door de burgemeester over een inbewaringstelling (IBS) van een persoon die in crisis verkeert op twaalf uur te houden.

 

Wel moet in de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) worden vastgelegd wanneer deze periode precies ingaat, namelijk op het moment dat het contact met een medisch expert tot stand is gebracht. De twaalf uren kunnen dan volledig worden benut voor het onderzoek, voor het opmaken van het rapport en voor overleg met de burgemeester. Voorafgaande aan de periode van twaalf uur van verplichte zorg kan sprake zijn van crisisdetentie. Deze periode is niet langer dan de periode dat de betrokkene nog niet kan worden onderzocht vanwege bijvoorbeeld de afwezigheid van een psychiater.

 

Mening betrokkene

Door de bepalingen in de Wvggz kan de politie verwarde personen die geen ernstige strafbare feiten hebben gepleegd, maar wel de veiligheid van anderen personen in gevaar kunnen brengen, aanhouden om met behulp van deskundigen te kunnen beoordelen wat de oorzaak is van de verwardheid (psychische stoornis, overmatig gebruik van drugs of alcohol of nog anders) en wat er verder moet gebeuren. Of iemand een psychische stoornis heeft, is namelijk niet altijd op voorhand duidelijk. Overigens is dat in de huidige wet niet anders, zij het dat de wens leeft om de termijn van vrijheidsbeneming te verlengen. Van Hattum en Toebes adviseren de minister in de nieuwe wet wel te regelen wie de bevoegdheid heeft tot het verlenen van tijdelijke verplichte zorg voor de periode van maximaal twaalf uur, welke plaats als tijdelijk verblijf kan worden aangewezen en adviseren zij in de nieuwe wet vast te leggen dat de mening van betrokkene wordt ingewonnen.

10 februari 2016, voorpagina‘Verkoop Nederlandse zorg aan het buitenland’


Verkoop de zorg aan het buitenland. Dan kan de zorg in Nederland betaalbaar worden gehouden. Dat betoogt Dirk de Korne in een column in het Reformatorisch Dagblad. De Korne is plaatsvervangend directeur bij KK’s Women’s & Children’s Hospital in Singapore.


Volgens De Korne liggen er in Singapore grote kansen voor Nederland. Concepten als tafeltje-dekje, groene, rode en witte kruizen, wijkverpleegkundigen, verpleeg- en verzorgingshuizen, woonzorgcentra, transmurale afdelingen, transferverpleegkundigen, geïntegreerde huisartsenposten, activiteitenbegeleiders, ketenzorg, geriatrische afdelingen en kleinschalige aanleunwoningen, zouden volgens hem ‘geëxporteerd’ kunnen worden. “Om nog maar te zwijgen van CIZ, AWBZ, pgb en Wmo. Vandaag krijgen de meeste Nederlanders hoofdpijn van deze woorden. Maar we moeten niet vergeten dat we met deze concepten voorop liepen en lopen in de wereld,” schrijft hij in zijn column.


Voorbeelden
Overigens geeft hij aan dat er al tal van voorbeelden zijn van export van zorg. “Thuiszorgorganisatie Buurtzorg werkt nu ook in Japan en Zweden. Het Nijmeegse ParkinsonNet, een integrale zorgaanpak voor parkinsonpatiënten, zit inmiddels ook in de Verenigde Staten. En voor de Zeeuwse Huiskamer, een initiatief waarbij bewoners langer zelfstandig wonen met behulp van slimme technologie, is belangstelling vanuit Engeland.”
 2 februari 2016


Discussie euthanasie bij dementie te eenzijdig


De discussie of er wel of geen euthanasie mag worden gepleegd bij patiënten met dementie verloopt volgens de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) te eenzijdig.


Volgens de vereniging doet de discussie geen recht aan de realiteit. Voorzitter Nieuwenhuizen stelt in NRC Handelsblad dat artsen ook kunnen kiezen voor het staken of niet inzetten van een behandeling. 28 januari 2016 Klik op onderstaande advertenties voor nog méér zorginformatie.